Algemene voorwaarden

Algemene levering en garantie en betalingsvoorwaarden


Hoofdstuk 1 algemene bepalingen


Artikel 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en al gemene voorwaarden van lds bouw .Eventuele voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing
Artikel 2 overeenkomst komt tot stand door 50% aanbetaling van de offerte. Mondelingen toezeggingen zijn dus niet bindend tenzij achter af schriftelijk bevestigd
Artikel 3 De prijs is inclusief btw tenzij anders overeengekomen
Lid1 aankennelijke reken,tel of schrijffouten kan de klant geen rechten ontlenen.
Artikel 5 montage vind plaats indien zulks schriftelijk is overeengekomen
Lid1 onder montage word verstaan het monteren van de overkapping of glazen schuifdeuren het afdichten van de muurplaat en goot tenzij anders vermeld
Lid2 lds bouw zal bij het monteren nooit de afvoer aansluiten op het riool omdat dit wettelijk verboden is. Lds bouw zal laten zien dat de spotjes goed werken maar zal dit niet aansluiten op het netwerk omdat lds bouw hiervoor niet wettelijk gecertificeerd is
Lds bouw zal indien klant zelf fundering maakt nimmer verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor ondeugedelijke fundering of klant geen fundering wenst
Artikel 6 vergunningen. Indien voor het plaatsen van de bij gekochte producten van lds bouw vergunningen nodig zijn is het risico van het niet verkrijgen van vergunningen voor de koper. Het niet krijgen van een benodigde vergunning is nimmer reden voor de koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven houden
Lid1 alle kosten voor het verkrijgen van een vergunning is voor rekening van de koper
Lid2 indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldoen word de vergunning geacht te zijn verleend
Artikel 7 alle kosten zowel gerechtelijk als buiten gerechtelijk of eventuele incasso kosten van de gesloten overeenkomst komen voor rekening van de klant
Artikel 8 levering gescheidt zoveel mogelijk met inachtneming van de op offerte vermelde termijn.Gelet op aard en strekking en maatwerk waarbij meerdere partijen en toeleveranciers zijn betrokken is deze termijn echter nimmer een fatale.Overschreiding met minder dan 4 maanden geeft de klant geen recht op ontbinding wegens te late levering of montage. lds bouw kan de lever of montage datum dan automatisch tot op het moment wanneer geleverd kan worden zonder dat de klant de overeenkomst kan ontbinden en enige schadevergoeding kan eisen
Artikel 8 lds bouw is ontslagen van aanspraakelijkheid voor gebreken ,voor zover het de montage van de gekochte goederen betref ,die de opdrachtgever op het tijdstip van opleverings dag montage en factuur datum redelijkwijs had moeten ontdekken
Artikel 9 eigendomsbehoud . De producten blijven behoudens eventuele natrekking eigendom van lds bouw tot dat de klant al zijn betalingenverplichting heeft voldaan

Artikel 10 garantie de deugelijkheid van de geleverde alluminium overkappingen,zijwanden,zijspieen,polycarbonaat platen . glazen schuifdeuren .ledverlichting word bij normaal gebruikt en onderhoud volgens de van toepassing zijnde voorschriften gewaarborg voor een piriode van 1 jaar en 10 jaar op het scheuren van het alluminium
Lid1 indien de koper niet aan zijn betalingverplichting doet of heeft voldaan is lds bouw niet gehouden aan haar garantieverplichting te voldoen
Artikel 11 ingeval van overmacht is lds bouw gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot einige schadevergoeding gehouden zal zijn
Artikel 12 wanneer de koper de eindfactuur heeft betaal gaat hij of zij akkoort op de wijze hoe de montage en de gekochte producten gemonteerd of geleverd zijn
Dit zij de voorwaarden en garantie van lds bouw onder kvk nummer 72353759 te roermond

WhatsApp chat