Algemene Voorwaarden LDS bouw.

Artikel 1:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en al gemene voorwaarden van lds bouw. Eventuele voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

Artikel 2:

overeenkomst komt tot stand door 50% aanbetaling van de offerte. Mondelinge toezeggingen zijn dus niet bindend tenzij achter af schriftelijk bevestigd. Artikel 3:

De prijs is inclusief btw tenzij anders overeengekomen. * aannemelijke reken,tel of schrijffouten kan de klant geen rechten ontlenen. Artikel 4:

Montage vind plaats indien zulks schriftelijk is overeengekomen. * Onder montage word verstaan het monteren van de overkapping of glazen schuifdeuren en het afdichten van de muurplaat en goot tenzij anders vermeld. * Lds bouw zal bij het monteren nooit de afvoer aansluiten op het riool omdat dit wettelijk verboden is.

*Lds bouw zal laten zien dat de spotjes goed werken maar zal dit niet aansluiten op het netwerk omdat lds bouw hiervoor niet wettelijk gecertificeerd is. *Lds bouw zal indien klant zelf fundering maakt nimmer verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor ondeugdelijke fundering of klant geen fundering wenst.

* Lds bouw geeft 1 jaar garantie op de kit naad. Na de garantie tijd worden er service kosten berekend. Artikel 5:

Indien voor het plaatsen van de bij gekochte producten van lds bouw vergunningen nodig zijn is het risico van het niet verkrijgen van vergunningen voor de koper. Het niet krijgen van een benodigde vergunning is geen reden voor de koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven houden. * Alle kosten voor het verkrijgen van een vergunning is voor rekening van de koper. * Indien niet aan alle genoemde voorwaarden is voldoen word de vergunning geacht te zijn verleend.

* Op onze producten zit standaard 10 jaar fabrieks- garantie op het doorscheuren van aluminium. Artikel 6:

Alle kosten zowel gerechtelijk als buiten gerechtelijk of eventuele incasso kosten van de gesloten overeenkomst komen voor rekening van de klant. Artikel 7:

Levering geschiedt zoveel mogelijk met inachtneming van de op offerte vermelde termijn. Gelet op aard, strekking en maatwerk waarbij meerdere partijen en toeleveranciers zijn betrokken is deze termijn echter nimmer een fatale. Overschrijding met minder dan 4 maanden geeft de klant geen recht op ontbinding wegens te late levering of montage. Lds bouw kan de lever of montage datum dan automatisch tot op het moment wanneer geleverd kan worden zonder dat de klant de overeenkomst kan ontbinden en enige schadevergoeding kan eisen. Artikel 8:

Lds bouw is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken voor zover het de montage van de gekochte goederen betref die de opdrachtgever op het tijdstip van opleverings- dag montage en factuur datum redelijkwijs had moeten ontdekken. Artikel 9 :

De producten blijven behoudens eventuele natrekking eigendom van lds bouw tot dat de klant al zijn betalingenverplichting heeft voldaan

Artikel 10: Betalingen dienen gelijk bij aflevering voldaan te worden. Bij niet na komen van de afspraak is lds bouw genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen.

Artikel 11: Lds bouw streeft erna om gebreken en service z.s.m. op te lossen echter zit hier geen tijds limiet aan verbonden.

Scroll naar boven